فوائد دعا برای فرج مولا صاحب الزمان(عج) با نگاهی به کتاب مکیال المکارم(فهرست وار):

    1- زیاد شدن نعمت

    2- رنجش و وحشت شیطان

    3- نجات از فتنه های آخرالزمان و ایمنی از دام های شیطان

    4- حضرت صاحب الزمان در حق او دعا میکند

    5- رستگاری به شفاعت آن حضرت در قیامت

    6- رستگاری به شفاعت پیامبر اکرم و نایل شدن به شفاعت بزرگ

    7- وسیله به سوی خداوند متعال

    8- مستجاب شدن دعا

    9- ادای اجر رسالت پیامبر

    10- دفع بلا و وسعت روزی

    11- آمرزش گناهان

12- تشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا خواب

13- بازگشت به دنیا در زمان ظهور

14- برادری با پیامبر اکرم