عکس پست 4

    یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد

    دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد

    آب حیوان تیره گون شد، خضر فرخ پی کجاست
    خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد

    کس نمی گوید که یاری داشت حقِ دوستی
    حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد

    لعلی از کانِ مروت، برنیامد سال هاست
    تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

    شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
    مهربانی کِی سر آمد، شهریاران را چه شد

    گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
    کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد

    صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست